Privacybeleid

Praktijk In het Zicht, gevestigd Amerikaweg 32, 9407 TK Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Catharina de Boer is de Functionaris Gegevensbescherming.


Praktijk In het zicht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Het gaat om voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer.

Daarnaast is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht conform de Wet op de Geneeskundigebehandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat het intakeformulier, aantekeningen over je hulpvraag, jouw en mijn sessieverslagen en mijn eventuele aantekeningen bij de sessies. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, zo nodig en alleen na je expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld huisarts, psychotherapeut, GGZ).


Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

  • voor het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld na afronding van de therapie of bij doorverwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
  • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
  • voor de financiĆ«le administratie, zodat ik een factuur kan opstellen;
  • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing, intervisie of supervisie
  • voor het verzenden van onze nieuwsbrief of andere praktijkinformatie


Bewaartermijn
Praktijk In het Zicht bewaart je persoonsgegevens 20 jaar. Dat is de wettelijk voorgeschreven bewaartijd conform de WGBO.


Delen van gegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Delen van informatie gebeurt uitsluitend na schriftelijke toestemming van de cliƫnt.


Inzien van gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze volgende link.

Beveiliging van persoonsgegevens
Praktijk In het zicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]


Verwerkersovereenkomsten
Ik maak geen gebruik van bedrijven en doe mijn administratie zelf. Mocht ik andere bedrijven inschakelen dan sluit ik een zogenaamde verwerkersovereenkomst af, die hen verplichten zich te houden aan de regels van de geldende wetgeving inzake privacy (AVG).